PRIVACYVERKLARING

Algemeen

Bridge Club Genk hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Bridge Club Genk houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).  

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

•       je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

•      verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

•      vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;

•      passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;

•      geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

•      op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen  respecteren

Als Bridge Club Genk zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

 

Bridge Club Genk

 Melbergstraat 1c, 3600 Genk

 DK_Support@telenet.be

Contactpersoon : De krem Henri, Penningmeester

 

1.1 Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door Bridge Club Genk verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

-          Ledenadministratie(uitvoering overeenkomst en gerechtvaardigd belang)

-          Communicatie naar en met de leden (gerechtvaardigd belang)

-          Registratie bij competities (gerechtvaardigd belang)

-          Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Bridge Club Genk (uitvoering overeenkomst)

-          Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (gerechtvaardigd belang)

-          Het voeren van promotie voor de activiteiten van Bridge Club Genk (gerechtvaardigd belang)

1.2 Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen  de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen  :

•         Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail

•         Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

•         Bestuursleden : voorgaande gegevens + foto, bestuursfunctie

•         Sponsors : bedrijfsnaam, bedrijfsverantwoordelijke, logo, bedrijfsadres, bedrijfscoördinaten, email

•         Wanneer je e-mailberichten of andere naar ons verzendt, is het mogelijk dat we deze berichten bewaren. Dit maakt het mogelijk om je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Deze gegevens kunnen te allen tijde worden geraadpleegd.

Bridge Club Genk kan in de loop van evenementen foto’s maken van onze deelnemers. Dit beeldmateriaal gebruiken we dan voor onze website.

Door in te schrijven en deel te nemen aan bovenvermelde gelegenheden, geef je stilzwijgend toestemming om niet-geposeerde, spontane foto’s en sfeerbeelden te maken en publiceren. Voor gerichte foto’s hebben we volgens de privacywet je expliciete toestemming nodig.  Het gaat om groepsfoto’s, close ups van de spelers (in beweging), individuele foto’s.  Indien je akkoord gaat met deze privacyverklaring, ga je ook hiermee akkoord.

Indien je mogelijk fotomateriaal zou willen verwijderd zien, gelieve dan een mail te sturen naar bovenvermelde contactpersoon op het mailadres DK_Support@telenet.be

 

1.3 Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden verwerkt door volgende externe organisaties

-          Bestuursleden van de vereniging

-          Vrijwilligers van de vereniging

-          De overkoepelende organisatie Vlaamse Bridge Liga

 

1.4 Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
 

Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

•         het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);

•         mailcommunicatie;

•         ledenadministratie, organisatie van competities m.n. Vlaamse Bridge Liga

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

1.5 Minderjarigen

Wij verwerken geen persoonsgegevens van personen jonger dan 18  jaar.

1.6 Bewaartermijn

Bridge Club Genk  bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Bridge Club Genk  verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 5 jaar na inactiviteit.

Bridge Club Genk heeft weliswaar geen invloed op de bewaartermijn die gebruikt wordt door Vlaamsde Bridge Liga.

1.7 Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

•      Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

•      We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

 

Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

1.8 Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben.  Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren.
 

Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

1.9 Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 

1.10 Wijziging privacyverklaring

Bridge Club Genk  kan de privacyverklaring steeds wijzigen.  De laatste wijziging gebeurde op 16 mei 2019